The consecrations of Bishop Zhao Zhen-sheng

27.03.1938 Zhao Zhen-sheng (by Cui Shouxun)

                     19.04.1958 Chang Shou-yi

                                           20/21.12.1981 Fan Wenxing [1]

                                                                    28.10.1996 Chen Xilu

                                           21.12.1981 Liu Jing-he

                     20.04.1958 Lan Bo-lu

                     20.04.1958 Pan Shao-qing

                     20.04.1958 Wang Shou-qian

                    20.07.1958 Wang Qi-wei

                                          09.10.1958 Chen Du-qing

                                          09.10.1958 Hu Qin-ming

                                          09.10.1958 Huang Shu

                    14.05.1963 Li De-pei   

 

-----------------------------------

[1] Consecrated again 06.12.1982 by Dinghan