The consecrations of Pi Shu-shi, Han Ting-pi and Zhou Weidao

11.10.1949 Pi Shu-shi   (by Archbishop Riberi)
                     00.00.1958 Xi Minhuan
                     01.06.1958 Jia Fu-shan
                     01.06.1958 Li Ming-yuan
                     01.06.1958 Dong Wen-long
                                          00.00.1958 Zhou Yi-zhai
                                          00.05.1960 Shi Lunguo
                     01.06.1958 Zhong Huai-de
                                          24.07.1981 Zhao Jingnong
                                          24.07.1981 Zu Zhenjiang
                                          24.07.1981 Qin Hui-min
                                          24.07.1981 Ma Long-lin
                                          24.07.1981 Zhang Wen-bin
                                                               15.03.1987 Ma Qi
                                                                                    16.04. or 19.09.1996 Han Jide
                                                                05.04.1987 Li Duan
                                                                                     08.05.1991 Shi Jingxian
                                                                                                   08.12.1996 Wang Dianduo
                                                                                     17.11.1991 Wang Zhenye
                                                                                     19.03.1994 Tong Hui
                                                                                     17.12.1995 Yang Guang Yan
                                                                                                     08.03.2002 Wang Huiyao
                                                                                     24.06.1997 Wang Xi Xian
                                                                                     10.12.2000 Ye Ronghua
                                                                                     26.07.2005 Dang Mingyan
                                                                                     19.10.2005 Wu Qinjing
                                                                 28.11.2000 Lan Shi
                                                                 04.11.2002 Tong Changping
                                            27.09.1981 Cai Ti-yuan
                                            27.09.1981  Li Pan-si
                                            18.12.1981 Ji Huairang
                                            18.12.1981 Zhangxin
                                                                 08.07.1990 Guo Yingong
                                                                 08.07.1990 Luo Juan
                                                                                      08.02.2004 Ma Cunguo
                                                                 03/04.09.1991 Huo Cheng
                                                                                      21.09.2010 Wu Junwei
                                                                 18.12.1994 Li Jiantang
                                                                                      14.09.1999 Wang Jin
                                                                                      16.09.2010 Meng Ningyou
                                                                                                22.12.2020 Liu Genzhu
                                            10.10.1982 Liu Dian-chi
                                            10.10.1982 Liu Ding-han [1]
                                                                 29.05.1988 Chen Bolu [2]
                                                                                      28.10.1989 Hou Jin-de
                                                                                    30.10/30.11.1996 Yang Xiangtai
                                                                                                     21.06.2011 Sun Jigen
                                                                 18.03.1993 Hou Jingwen
                                                                 20.03.2000 Li Lian Gui
                                                                 06.01.2004 Feng Xinmao
                                            27.01.1985 Jin Lu-xian
                                                                 27.11.1988 Zhu Fengqing
                                                                 28.06.2005 Xing Wenzhi
                                                                 07.07.2012 Ma Daquin
                                            27.01.1985 Li Side (Shanghai)
                                            22.or 29.09.1985 Li Xue-song
                                            30.11.1986 Huang Zi-yu
                                            30.11.1986 Zhang Shi-zhi
                                            30.11.1986 Zhu Hua-yu
                                            30.11.1986 Yu Ren Shen
                                                                 30.11.2007 Lu Shouwang
                                                                 15.07.2010 Yang Xiaoting
                                                                                       30.11.2016 Wang Xiaoxun

                                            06.12.1987 Huang Zichem
                                            08.12.1987 Wang Zicheng
                                            08.12.1987 Qu Tian-xi
                                            31.05.1987 Xu Lizhi
                                            06.09.1987 Wu Shi-zhen
                                                                 03.05.2006 Liu Xinhong
                                            24.04.1988 Guo Chuan-zhen
                                            24.04.1988 Ma Xue-sheng
                                                                 07.05.2000 Zhao Fengchang
                                                                                      30.11.2006 Wang Renlei   
                                                                 14.05.2000 He Jinmin
                                                                 14.05.2000 Hu Xiande
                                                                 13.08.2000 Li Ming Shu
                                                                                     10.07.2010 Xu Jiwei
                                            24.04.1988 Han Xi-rang
                                            24.04.1988 Sun Zhi-bin
                                            24.04.1988 Zhao Zhi-ping
                                                                 29.04.2004 Zhang Xianwang
                                           16.10.1988 Zhang Hualiang
                                           04.12.1988 Wang Chong Yi
                                                                19.03.1995 Chen Xu
                                                                08.09.2007 Xiao Zejiang
                                           07.05.1989 Zhong Quanzhang
                                           21.05.1989 Jiang Taoran
                                           21.05.1989 Jin Peixian
                                                                 09.05.1999 Zhang Hanmin
                                                                 21.01.2003 Tan Yanquan
                                                                 07.05.2006 Pei Junmin
                                                                                     18.04.2010 Meng Qinglu
                                                                                                        26.08.2019 Yao Shun
                                           06.05.1990 Ping Leung Lin
                                           09.05 or 27.05.1990 Zhang Feng-zao
                                           26.08.1990 Liu Huanbo
                                           28.10.1990 Guo Zhengji
                                           28.10.1990 Zhu Wenyu
                                           24.02.1991 Zhen Chang-zheng
                                           05.05.1991 Xie Chaogang
                                           08. or 12.12.1991 Pan Deshi
                                          18.05.1993 Zhao Feng Wu
                                                               27./28.07.1997 Fang Xing Yao
                                                                                          09.11.2004 Su Yongda
                                                                                          20.04.2006 Xu Honggen
                                                                                          21.09.2007 Li Shan
                                                                                                         31.10.2010 Li Suguang
                                                                                                         25.04.2012 Qu Ailin

                                                                                                       10.11.2016 Ding Lingbin
                                                                                                        31.01.2024 Wu Yishun
                                                                                          04.12.2007 Gan Junqiu
                                                                                                     30.03.2011 Liang Jiansen
                                                                                          21.04.2010 Shen Bin

                                                                                                           25.01.2024 Wang Yuesheng
                                                                                          08.05.2010 Cai Bingrui
                                                                                          15.11.2010 Yang Yongqiang
                                                                                          20.05.2011 Lu Peisan
                                                                                          29.06.2011 Lei Shiyin
                                                                                         14.07.2011 Huang Bingzhang
                                                                                          06.07.2012 Yue Fusheng
                                                                                          30.11.2016 Tang Yuange
                                                                                          02.12.2016 Lei Jiapei

                                                                                          23.11.2020 Chen Tianhao
                                                                                          29.01.2024 Sun Wenjun
                                          01.08.1993 Liu Jingshan
                                                              12.10.1995 Liu Shigong
                                                                                   07.05.2004 Du Jiang
                                                               21.12.2007 Li Jing
                                         07.11.1993 Han Daoyi
                                         03.12.1993 Cai Xiufeng
                                         07.12.1993 Liu Yuanren
                                                              06.01.2000 Fang Jianping
                                                                                   20.11.2010 Guo Jincai
                                                                                   19.04.2012 Chen Gong’ao
                                                              06.01.2000 Jin Daoyuan
                                                              06.01.2000 Lu Zinping
                                                              06.01.2000 Su Changshan
                                                              06.01.2000 Zhan Silu
                                            

                    15.06.1958 Kong Ling-zhong [3]
                     22.06.1958 Zhao You-min
                    26.10.1958 Guo Ze-qian
                    26.10.1958 Li Shu-ren
                    26.10.1958 Li Zhen-lin
                    26.10.1958 Xiong De-lian
                    26.10.1958 Yang Gao-jian
                                         21.12.1979 Fu Tie-shan
                    31.05.1959 Wang Wei-ming
                    01.07.1959 Yao Guang-yu
                    12.07.1959 Wang Rui-huan [4]
                    15.11.1959 Qian Yu-rong
                    15.11.1959 Shen Chu-ming
                    15.11.1959 Li Wei-guang
                    15.11.1959
Yu Cheng-cai
                                         25.06.2000 Cao Xiangde
                    26.04.1960 Fang Zhi-qang
                    26.04.1960 Shu Qi-shui
                    26.04.1960 Wu Guo-huan
                    26.04.1960 Zhang Jia-shu
                    30.04.1960 Zhang Ri-jin
                    21.01.1962 Gao Yong
                    21.01.1962 He Chuming
                    21.01.1962 Li De-hua
                    21.01.1962 Lin Quan
                    21.01.1962 Liu An-zhi
                    21.01.1962 Xia Xue-qian
                    21.01.1962 Ye Yin-yun

09.07.1950 Han Ting-pi (by Archbishop Riberi)
                     12.02.1982 Sun Yuanmo [5]
                     21.07.1982 Li Weidao
                                          28.01.1998 Li Yi
                     23.09.1982 Zheng Shouduo
                                         14.05.1996 Li Hongguang
                     29.05.1986 Chen Bolu [6]
                                           30.10.or 30.11.1996 Yang Xiangtai
                                                                                21.06.2011 Sun Jigen
01.10.1950 Zhou Weidao (by Archbishop Riberi)
                     05.08.1951 Li Boyu
                                          26.03.1959 Li Sheng-xue
                     25.04.1980 Ly Jing Feng
                                          09.08.1987 Tsong Huaide
                                                                07.05.1997 Bai Ningxian
                                                                24.06.2010 Han Yingjin
                                           25.11.1991 Xie Ting Zhe
                                                                05.01.2003 Han Zhihai
                                           06.01.1996 Zhang Zhiyong

                                           13.02.2014 Li Huiyuan
                      25.01.1982 Fan Yufei

 

 

---------------------------------

[1] consecrated again 1983 by Stephan Li Side (Tianjin)
[2] According other sources the consecration was in 1982 or 1986 by Han Ting-pi

[3] According to other sources the consecrator was Yi Xuanhu
[4] According to other sources the consecrator was on 26.05.1959 or 25.07.1959

[5] consecrated again 22.02.1991 by Han Ting-pi
[6] According to other sources the consecration was in 1982, consecrated again 29.05.1988 by John Liu Dinghan